Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden van Your Dutch Media.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtgever: de wederpartij van Your Dutch Media.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Your Dutch Media.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Your Dutch Media gesloten overeenkomsten en verrichte diensten.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst met Your Dutch Media verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Your Dutch Media en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien een vrijblijvend aanbod door opdrachtgever wordt aanvaard, dan heeft Your Dutch Media het recht dit aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.    

2.4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Your Dutch Media niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

3.1. Your Dutch Media zal per opdracht een offerte uitbrengen. In deze offerte wordt de inhoud van de ontwikkeling beschreven en zullen de kosten zo specifiek mogelijk worden benoemd.

3.2. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 1 maand geldig.

3.3. Alle offertes van Your Dutch Media zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

3.4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Your Dutch Media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Betalingen, prijzen en facturatie

4.1. Alle op de Your Dutch Media website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

4.2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Your Dutch Media gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

4.3. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Your Dutch Media van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

4.5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Your Dutch Media aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

4.6. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

4.7. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.

4.8. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaald, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5: Website of Webshop

5.1. Zodra de opdracht definitief is, betaald de opdrachtgever 50% van het totaalbedrag (excl. BTW) aan Your Dutch Media alvorens Your Dutch Media begint met de eerste opzet van een website of webshop. Direct na oplevering van de website(s) betaald de opdrachtgever het resterende bedrag.

5.2. Na het goedkeuren van de eerste opzet van de website of webshop is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren. Tenzij anders afgesproken met de opdrachtgever.

5.3. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde meerwerk. Your Dutch Media behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.

5.4. De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die Your Dutch Media nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, ter hand te stellen van Your Dutch Media en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan.

5.5. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan Your Dutch Media is eigendom van de opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou ingaan tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Your Dutch Media is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortkomen uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat ingaat tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en Your Dutch Media kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

5.6. Your Dutch Media behoudt alle rechten van intellectuele eigendom over de overeengekomen ontwikkelde website, of webshop evenals voorbereidend materiaal. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening.

5.7. Your Dutch Media is gerechtigd de website of webshop van opdrachtgever te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

Artikel 6: Content Managing System (CMS)

6.1. Your Dutch Media maakt gebruik van bepaalde opensource systemen op het internet, als basis voor een website of een webshop, te weten:  WordPress

6.2. Your Dutch Media is niet verantwoordelijk voor wijzigingen, aanpassing of updates gemaakt door bovengenoemde bedrijven, met als gevolg dat gegevens, data en opmaak van de website of webshop verloren gaan.

6.3. Ook andere gevaren voortkomend uit onjuist onderhoud door bovengenoemde bedrijven, zoals hacken van websites of webshop kunnen niet worden verhaald op Your Dutch Media.

Artikel 7:  Uitvoering van de overeenkomst

7.1. Your Dutch Media zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

7.2. Your Dutch Media is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.

7.3. Your Dutch Media is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website, tenzij er een geldende overeenkomst geldt tussen partijen.

7.4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Your Dutch Media het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

7.5. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Your Dutch Media zijn verstrekt, heeft Your Dutch Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7.6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Your Dutch Media het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Your Dutch Media hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.

7.7. Indien door Your Dutch Media of door Your Dutch Media ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 8: Levering en Levertijd

8.1. De opgegeven of overeengekomen levertijden worden per individuele opdracht afgesproken.

8.2. De oplevering van een website of webshop geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal door opdrachtgever.

8.3  Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Your Dutch Media zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

8.4. Your Dutch Media kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Your Dutch Media gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

8.5. Your Dutch Media heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Your Dutch Media niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Your Dutch Media zal opdrachtgever hier van te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en niet van Your Dutch Media kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

8.6. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 3 maanden. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 9: Meerwerk

9.1. Indien Your Dutch Media op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Your Dutch Media worden vergoed volgens de gebruikelijke uurtarieven van Your Dutch Media. Your Dutch Media is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

9.2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Your Dutch Media opdrachtgever tevoren schriftelijk ofwel mondeling informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 10: Overmacht

10.1. In geval van overmacht is Your Dutch Media gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

10.2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd .

10.3. Your Dutch Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hosting provider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Your Dutch Media geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 11:  Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1. Behoudens opzet of grove schuld is Your Dutch Media niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.

11.2. De aansprakelijkheid van Your Dutch Media zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

11.3. De opdrachtgever is gehouden Your Dutch Media te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Your Dutch Media in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.

11.4. Your Dutch Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Your Dutch Media kenbaar behoorde te zijn.

11.5. Your Dutch Media is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Your Dutch Media ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever.

11.6. Your Dutch Media maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Your Dutch Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Your Dutch Media geen invloed kan uitoefenen.

11.7. Your Dutch Media is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd.

11.8. Your Dutch Media is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

11.9. Your Dutch Media is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Your Dutch Media aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.

11.10. Your Dutch Media maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Your Dutch Media is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan opdrachtgever, zoals een website of webshop, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.

11.11. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Your Dutch Media vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Your Dutch Media. Your Dutch Media is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de opdrachtgever.

Artikel 12:  Intellectueel eigendom

12.1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van het intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Your Dutch Media, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Your Dutch Media daartoe bevoegd.

12.2. De door Your Dutch Media bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Your Dutch Media.

12.3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Your Dutch Media te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer(s) openbaar te maken of te verveelvoudigen.

12.4. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.

12.5. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Your Dutch Media van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Your Dutch Media sluit met haar opdrachtgever(s).

12.6. Alle door Your Dutch Media ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Your Dutch Mediavoor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

Artikel 13: Geheimhouding

13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 14:  Diverse bepalingen

14.1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2. Your Dutch Media kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.

14.3. Your Dutch Media heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15: Privacy bepalingen

15.1. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Your Dutch Media verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nimmer aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven schriftelijke toestemming.